Podsumowanie roczne zrealizowanych inwestycji - 2018

Rozmiar tekstu:

Podsumowanie roczne zrealizowanych inwestycji

 Infrastruktura drogowa:

Modernizację (remont) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wierzbiny na odcinku                   od km 0+000 do km 0+300 - działka o nr ewid. 119.  Wartość zadania 97 036, 54 zł w tym 40 000,00 zł dofinansowania w ramach programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                      i Leśnych.

 

Remont drogi Nr 002467T Rożki – Rożki od km 0+000 do 0+420. Wartość zadania       136 197,90 zł brutto, w tym 108 958,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi Nr 002452T Jugoszów – Sternalice od km 0+173 do km 0+648 - działka                      o nr ewid. 103.Wartość zadania 193 927,95 zł brutto, w tym 108 846,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi Nr 002459T Wierzbiny – Radoszki od km 1+725 do km 2+447 - działka                  o nr ewid. 115. Wartość zadania 268 682,55 zł brutto, w tym 161 209,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi Dębiany – Dębiany  od km 0+000 do km 0+480 - działka o nr ewid. 248. Wartość zadania 186 648,07 zł brutto, w tym 111 988,00 zł dofinansowania ze środków                     na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi gminnej Lenarczyce - Chwałki (działka o nr ewid. 343 położona                                     w miejscowości Lenarczyce) od km 0+610 do km 1+124 oraz od km 1+124 do 1+216. Wartość zadania 259 929,75 zł brutto, w tym 155 957,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi Chwałki – Chwałki dz. nr 410/1 od km 0+300 do km 1+001. Wartość zadania 226 294,05 zł brutto, w tym 181 035,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi Piekary - Piekary dz. nr 527, 509 od km 0+158 do 0+958. Wartość zadania 293 373,45 zł brutto, w tym 228 819,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi Nr 002486T Węgrce – Węgrce od km 0+155 do km 0+408 - działka                                    o nr ewid. 227 oraz o nr ewid. 239. Wartość zadania 161 454,15 zł brutto, w tym              129 163,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi gminnej Lenarczyce – Wierzbiny działka o nr ewid. 326 od km 0+006                          do km 0+881 w miejscowości Lenarczyce. Wartość zadania 206 661,53 zł brutto, w tym 165 329,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi gminnej Nr 002475T Obrazów – Żurawica – Milczany na odcinku                              od km 1+560 do km 2+160. Wartość zadania 178 079,40 zł brutto, w tym 141 272,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Wykonanie bariery energochłonnej na długości 26,80 m wzdłuż drogi gminnej                                                                            w msc. Lenarczyce. Wartość wykonanych prac wyniosła 6 592,80 zł brutto.

Wykonanie chodnika w ciągu drogi gminnej nr 002470T Lenarczyce – Radoszki na długości 200,00 m. Wartość wykonanych prac wyniosła 28 120,00 zł brutto w tym dofinansowanie                   z funduszu sołeckiego msc. Lenarczyce 15 000,00 zł brutto.

Montaż wiaty przystankowej  oraz wykonanie peronu z kostki brukowej przy drodze powiatowej nr 0737T w msc. Zdanów. Prace wykonali pracownicy ZGK w Obrazowie

 

Wykonanie przy dwóch istniejących przepustach zlokalizowanych na drodze o nr ewid. 136/6 położonej w msc. Zdanów przyczółków betonowych monolitycznych. Wartość wykonanych prac wyniosła 35 367,21 zł brutto. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Niwelacja oraz utwardzenie płytami betonowymi zbrojonymi na odcinku 100,00 m drogi gminnej o nr ewid. 450 położonej w miejscowości Głazów. Wartość wykonanych prac wyniosła 49 200,00 zł brutto. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Odmulenie rowów wzdłuż drogi gminnej w msc. Rożki. Wartość wykonanych prac wyniosła   10 510,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Rożki 8 000,00 zł brutto.

Remont rowów przydrożnych oraz remont istniejących przepustów w msc. Lenarczyce. Wartość wykonanych prac wyniosła 94 586,44 zł brutto. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Gmina wspólnie z Zarządem Powiatu w Sandomierzu dofinansowała:

- przebudowę drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów - Nasławice w miejscowościach Zdanów, Jugoszów, od km 3+025 do km 3+285, ETAP II ,

- remont drogi powiatowej nr 0852T Polanów - Malice w miejscowościach Polanów, Malice od km 1+953 do km 3+153,

- remont drogi powiatowej nr 0739T Kleczanów - Zdanów w miejscowości Święcica,                            od km 2+227 do km 2+855 ETAP I,

- remont drogi powiatowej nr 0736T Bożęcin - Kleczanów w miejscowościach Bożęcin, Daromin, Kleczanów, od km 0+669 do km 1+300 oraz od km 9+689 do km 10+161 ETAP I.

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 52 533,83 zł.

 

 

Mienie komunalne:

Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej położonej w msc. Dębiany. Wartość wykonanych prac wyniosła 37 606,86 zł brutto.Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Docieplenie ścian budynku oraz wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej położonej w msc. Świątniki. Wartość wykonanych prac wyniosła 90 407,29 zł brutto.Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Wykonanie umocnienia brzegów zbiornika wodnego w miejscowości Świątniki. Wartość wykonanych prac wyniosła 9 130,29 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Świątniki 3 000,00 zł brutto.

Wykonanie piłkochwytów przy boisku sportowym w miejscowości Piekary. Wartość wykonanych prac wyniosła 16 751,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Piekary 11 916,25 zł brutto.

Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w msc. Rożki, Świątniki oraz Węgrce Panieńskie. Wartość zadania 111 210,45 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie                             55 456,00 zł brutto ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności.

 

Budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu oraz placu zabaw w msc. Zdanów. Wartość zadania 129 888,00 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 63 944,00 zł brutto ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności.

 

Odmulenie zbiornika wodnego o powierzchni ok. 300,00 m2 w msc. Lenarczyce

Wartość wykonanych prac wyniosła 21 781,45 zł brutto. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

 

Wykonanie odmulenia zbiornika wodnego na działce o nr ewid. 80, 81 w miejscowości Węgrce Panieńskie.

Wartość wykonanych prac wyniosła 41 820,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Węgrce Panieńskie 10 000,00zł brutto.

 

Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Zdanów.

Wartość wykonanych prac wyniosła 15 375,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Zdanów 10 000,00 zł brutto.

 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Malice - etap I. Wartość wykonanych prac wyniosła 50 758,86 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Malice      17 751,93 zł brutto.

Ułożenie na istniejących schodach przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Komorna kostki bukowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 3 300,00 zł brutto. Zadanie finansowane                         z funduszu sołeckiego msc. Komorna.

Ułożenie kostki brukowej pod zadaszeniem na zabytkowy wóz strażacki w msc. Wegrce Panieńskie. Wartość wykonanych prac wyniosła 2 445,00 zł brutto. Zadanie finansowane                           z funduszu sołeckiego msc. Węgrce Panieńskie.

Remont dachu na budynku garażu OSP w msc. Komorna. Wartość wykonanych prac wyniosła 3 700,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Komorna      3 000,00 zł brutto.

Montaż drzwi garażowych oraz wykonanie wylewki w pomieszczeniu garażu w OSP Bilcza. Wartość wykonanych prac wyniosła 10 254,00 zł brutto. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego msc. Bilcza.

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu budynku świetlicy wiejskiej położonej                   w msc. Żurawica. Wartość wykonanych prac wyniosła 29 676,73 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Żurawica 22 444,55 zł brutto.

Ułożenie płytek na schodach wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w msc. Dębiany. Wartość wykonanych prac wyniosła 2 800,00 zł brutto. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego msc. Dębiany.

Wykonanie bramy metalowej przesuwnej przed budynkiem świetlicowo garażowym                           w msc. Głazów. Wartość wykonanych prac wyniosła 5 000,00 zł brutto. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego msc. Głazów.

Wykonanie instalacji elektrycznej do altanki drewnianej w msc. Sucharzów. Wartość wykonanych prac wyniosła 1 476,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego msc. Sucharzów.

Rozbudowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w msc. Zdanów. Wartość wykonanych robót 57 900,00 zł brutto. Zadanie finansowane z budżetu gminy.

Rozbudowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w msc. Lenarczyce.                                     Wartość wykonanych prac wyniosła 17 582,85 zł brutto. Zadanie finansowane z budżetu gminy.

Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Komorna. Wartość wykonanych prac wyniosła 142 488,12 zł w tym 67 685,53 dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Święcica.  Wartość zadania 64 633,42 zł brutto w tym 24 012,37 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Wierzbiny. Wartość zadania 36 223,50 zł brutto                          w tym 15 843,81 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa głównej sieci wodociągowej w msc. Węgrce Panieńskie. Wartość zadania 242 434,37 zł w tym 106 310,69 dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Komorna, Rożki, Chwałki, Kleczanów, Świątniki oraz Wierzbiny. Wartość wykonanych prac wyniosła 77 320,20 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Komorna 4 000,00 zł brutto, Rożki 4 000,00 zł brutto, Chwąłki 15 000,00 zł brutto, Kleczanów 5 500,00 zł brutto, Świątniki 7 000,00 zł brutto, Wierzbiny 10 644,90 zł brutto.

 

Pozyskane dofinansowania:

Otrzymano środki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności  w kwocie 55 456,00 zł na budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w msc. Rożki, Świątniki oraz Węgrce Panieńskie.

 

Otrzymano środki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności  w kwocie 63 944,00 zł na budowę siłowni plenerowej oraz strefy relaksu oraz placu zabaw w msc. Zdanów.

 

Otrzymano środki w ramach programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych                         w kwocie 40 000,00 zł na modernizację (remont) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wierzbiny na odcinku od km 0+000 do km 0+300 - działka o nr ewid. 119.

Otrzymano promesy od Wojewody Świętokrzyskiego – P. Agaty Wojtyszek na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi Rożki – Rożki, Jugoszów – Sternalice, Wierzbiny – Radoszki, Dębiany – Dębiany, Lenarczyce – Chwałki, Chwałki – Chwałki,  Piekary – Piekary, Węgrce – Węgrce, Lenarczyce – Wierzbiny, Obrazów – Żurawica – Milczany na łączną kwotę 1 492 576,00. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła     2 111 248,80 zł. W ramach pozyskanych środków zostało wyremontowane łącznie 5,840 km dróg gminnych.

Otrzymano dofinansowanie na doposażenie siłowni w msc. Węgrce Panieńskie (bramy do ćwiczeń oraz bieżni elektrycznej) oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w msc Głazów (zestaw do skoku wzwyż) w  ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” na rok 2018. Kwota dofinasowania 6 688,87 zł.

Gmina  uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 26 613,58 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Usunięto z terenu Gminy Obrazów 199,532 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zawarto umowę na łączną kwotę 53 227,16 zł. z czego otrzymano dotację w kwocie                              26 613,58 zł.

 

Podpisane umowy o dofinansowanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Świątniki

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa”.

 

Utworzenie na parterze budynku byłej Szkoły Podstawowej w Jugoszowie dziennego Domu „Senior+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działanie Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Montaż kolektorów słonecznych oraz urządzeń fotowoltaicznych na  terenie Gminy Obrazów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej                       ze źródeł odnawialnych.

Utworzenie świetlicy środowiskowej w msc. Obrazów  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rozwój e-administracji w Gminie Obrazów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój                                e-społeczeństwa.

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Obrazów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe                       na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Złożone wnioski o dofinansowanie:

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Kleczanowie i Bilczy, budowa trybun przy boisku w msc. Święcica oraz zakup pomocy do pracowni matematyczno - przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Obrazowie w ramach Osi Priorytetowej 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 681 337,38 zł . Wnioskowane dofinansowanie 545 069,90 zł.

 
27
maja 2020 Imieniny obchodzą:
Juliusz, Magdalena, Jan
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl